24.05.2024 15:31
Alfatom Ehitus AS
24 tundi
Gaasiavarii valvetelefon:
+372 35 66470
Gaasi müük ja võrguteenus, gaasivõrkude ehitus ja
teenindus
Kontaktid +372 35 66472
Otsing
Uudised
Eelnevad uudised
Jägmised uudised
Osa ülevaade
Gaasi sulgemine ja taasavamine

Sulgemine

Vastavalt maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus:

 • sulgeda gaas tarbijale ette teatamata, kui on ohustatud inimeste elu, tervis, vara või keskkond;
 • viivitamata sulgeda gaas gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest;
 • sulgeda gaas, teatades sellest vähemalt 7 päeva ette, kui:
 •  tarbijapaigaldis halvendab teise tarbija gaasiga varustamist või võrgu tehnilisi parameetreid;
 • on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või tarbijapaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;
 • on rikutud maagaasiseaduse alusel sõlmitud lepinguid või seaduses sätestatud tingimusi.

Gaasi sulgemine tarbija avalduse alusel

Gaasi sulgemiseks objektil esitab tarbija võrguettevõttele allkirjastatud avalduse e-posti aadressile gaas@alfatom.ee.

Enne gaasi sulgema asumist veendub võrguettevõte, et taotluse esitanud isikul on õigus otsustada objektil gaasi sulgemise üle.

Peale tarbija avalduse saamist väljastab võrguettevõte teenustasu arve, mille aluseks on Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ lisateenuste hinnakiri.

Avalduse laekumise järgselt lepib Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ esindaja tarbijaga kokku gaasi sulgemise aja järgneva 10 päeva jooksul.

Gaasi sulgemine võrgulepingu rikkumise korral

 • Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ sulgeb gaasi tarbijale vaid juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud võrgulepingust tulenevaid kohustusi, mis on nimetatud Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ võrgulepingu tüüptingimustes.
 • Gaasivarustuse katkestamisel järgib võrguettevõte maagaasiseaduses gaasi sulgemisele sätestatud nõudeid.

Gaasi sulgemine gaasi müüja taotluse alusel

 • Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ sulgeb gaasi tarbijale üksnes Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ võrgulepingu tüüptingimustes nimetatud juhul, kui tarbija rikub oma sõlmitud gaasimüügilepingust tulenevaid kohustusi.

Ebaseadusliku kasutamise korral

 • Vastavalt maagaasiseadusele on võrguettevõtjal õigus katkestada võrguühendus gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest viivitamata.

Taasavamine

Gaasi taasavamiseks esitab tarbija võrguettevõttele allkirjastatud avalduse e-posti aadressile gaas@alfatom.ee.

Peale tarbija avalduse saamist väljastab võrguettevõte teenustasu arve, mille aluseks on Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ lisateenuste hinnakiri.

 • Gaasi taasavamise eelduseks on:
  – kehtiv müügileping ja võrguleping;
  – vajadusel akrediteeritud inspekteerimisasutuse poolt väljastatud gaasipaigaldise tehnilise auditi protokolli koopia.
  – gaasivarustuse katkestamise aluseks olevad asjaolud on kõrvaldatud;
  – klient on tasunud võrguettevõtja poolt võrgulepingu alusel esitatud nõuded.
 • Gaas taasavatakse ja võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti paigaldamine (vajadusel) objektil toimub 5 tööpäeva jooksul peale teenustasu laekumist.

 

Visiitiarvesti
päeva jooksul: 159777 nädala jooksul: 160116 kuu jooksul: 160685